A A A K K K
для людей із порушенням зору
Нижньосірогозька селищна територіальна громада
Генічеський район, Херсонська область

Комісія по визначенню та відшкодуванню збитків власникам землі та землекористувачам

 

ПОЛОЖЕННЯ

про  комісію по визначенню та відшкодуванню збитків власникам землі та землекористувачам

 

1.1. Комісія по визначенню та відшкодуванню збитків власникам землі та землекористувачам (надалі Комісія) створена з метою визначення розміру збитків, заподіяних власникам землі та землекористувачам з метою їх подальшого відшкодування.

1.2. Положення розроблено відповідно до Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду землі», Закону України «Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності», постанови  Кабінету Міністрів України від 19.04.1993 р. № 284 «Про порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам» (зі змінами), та спрямовано на створення єдиних організаційно-правових та економічних засад визначення розмірів і порядку відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам на території Нижньосірогозької селищної  територіальної громади.

1.3. Основним завданням Комісії є визначення розміру збитків власникам землі та землекористувачам, заподіяних внаслідок:

а) вилучення (викупу) або тимчасового зайняття земельних ділянок;

б) обмеження прав власників землі та землекористувачів щодо використання земельних ділянок;

в) погіршення якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей земельних ділянок або приведенням їх у непридатний для використання стан;

г) неодержання доходів, у тому числі і орендної плати, зокрема: використання земельної ділянки без оформлення документів, що посвідчують право на земельну ділянку відповідно до закону.

Неодержаний дохід – це дохід, який міг би одержати власник землі, землекористувач, у тому числі орендар, із земельної ділянки, і який він не одержав внаслідок її вилучення (викупу) або тимчасового зайняття, обмеження прав, погіршення якості землі або приведення її у непридатність для використання за цільовим призначенням у результаті негативного впливу, спричиненого діяльністю підприємств, установ, організацій та громадян.

1.4. Формою роботи Комісії є засідання. Комісія проводить засідання у разі необхідності (у разі отримання заяви від власника земельної ділянки або землекористувача).

1.5. Заява та додані до неї документи розглядаються Комісією у місячний термін.

1.6. У разі, коли власником чи землекористувачем земельної ділянки є Нижньосірогозька селищна  територіальна громада, її інтереси представляє селищний голова.

2.Права Комісії

2.1. Комісія має право:

- одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади,  підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності відповідну інформацію, довідкові та інші матеріали у межах своєї компетенції та згідно з чинним законодавством України;

- звертатися із запитами, залучати до роботи та запрошувати на свої засідання працівників органів виконавчої влади, управлінь, об’єднань, підприємств, організації та установ незалежно від форми власності, відповідно до чинного законодавства України;

- отримувати письмові пояснення з приводу питань, що належать до предмету діяльності Комісії;

- складати акти, визначати рівень збитків та направляти вимоги особі, що завдала шкоду,  щодо добровільного відшкодування збитків.

 

Підготовка питань до розгляду Комісією

3.1.Підготовку матеріалів на засідання Комісії здійснює відділ комунальної власності та земельних відносин селищної ради.

3.2. На засідання Комісії для розгляду готуються наступні матеріали:

         - заява власника землі (уповноваженого ним органу, особи) або орендаря про визначення розміру збитків (у разі, коли власником чи землекористувачем земельної ділянки є територіальна громада в особі селищної ради, її інтереси представляє уповноважена особа);

- копія рішення Нижньосірогозької селищної  ради (або рішення рад, які ввійшли до складу Нижньосірогозької селищної територіальної громади) про надання в оренду або поновлення права оренди земельної ділянки (за наявності);

         - документ, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою (при наявності);

- документ, що підтверджує право власності на нерухоме майно або інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об’єкта нерухомого майна;

- витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок;

         - акт, який встановлює порушення земельного чи екологічного законодавства (при наявності);

- матеріали притягнення до адміністративної відповідальності порушників земельного законодавства (в разі наявності);

- попередній розрахунок суми збитків;

- інформацію від територіального органу Держгеокадастру про наявність правовстановлюючих документів на земельну ділянку (державних актів тощо);

- довідка з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців (у випадку, якщо заявник чи особа, яка заподіяла збитки, є суб’єктом господарювання);

- довідка з податкового органу про плату за землю;

- письмове повідомлення підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, якими завдані збитки, про час та дату засідання комісії з доказами про надсилання (повідомлення повинне бути надіслане не пізніше ніж за 10 днів до дня засідання комісії).

- копії матеріалів листування Нижньосірогозької селищної  ради (або рад, які ввійшли  до складу Нижньосірогозької селищної територіальної громади) та її виконавчих органів з суб’єктами, якими завдані збитки (за наявності);

- інші документи.  що підтверджують використання земельної ділянки суб'єктами з порушенням земельного законодавства.

3.3. Перелік матеріалів, які необхідно подати по кожному конкретному випадку визначення розміру збитків, визначається Комісією.

3.4. Комісія має право запропонувати надати інші документи.

 

Організація роботи Комісії

4.1. Роботу Комісії організує голова Комісії, який:

- забезпечує, в разі надходження заяв, скликання та веде засідання Комісії;

- визначає коло питань, що вирішуються на черговому засіданні;

- дає доручення членам Комісії та перевіряє їх виконання;

керує діяльністю Комісії;

- підписує документи Комісії від її імені.

4.2. За відсутності голови Комісії, його функції здійснює заступник голови Комісії.

4.3. Під час засідань Комісії ведеться протокол. Протоколи Комісії зберігаються протягом трьох років з дати їх оформлення.

4.4. Організаційне та документальне забезпечення роботи Комісії виконує секретар комісії, який:

погоджує з головою Комісії дату проведення засідання і за п`ять днів до засідання Комісії сповіщає про це членів Комісії;

веде протокол засідання Комісії.

4.5. Засідання Комісії вважається правомірним, якщо у ньому беруть участь не менше половини її членів.

4.6. При розгляді питання щодо визначення розміру збитків у роботі Комісії бере участь особа, що завдала шкоду, яка повинна бути завчасно повідомлена секретарем Комісії про час та місце проведення засідання Комісії за 10 календарних днів до дня розгляду питання.

4.7. У разі відсутності особи, що завдала шкоду, на першому засіданні Комісії, та відсутності офіційної згоди на проведення засідання без її участі –засідання Комісії переноситься.

4.8. У разі повторної відсутності особи, що завдала шкоду, без поважних причин, Комісія має право проводити засідання без участі такої особи.

У разі наявності поважних причин відсутності особа, що завдала шкоду, надає письмове підтвердження такої причини, засідання комісії переноситься на інший строк.

4.9. Рішення Комісії приймається більшістю голосів від загального складу Комісії та оформлюються актом в двох примірниках, що підписуються всіма членами Комісії, які присутні на засіданні, та особою (її представником), яка має відшкодувати збитки. У разі відмови від підпису, про це робиться посилання у самому акті.

4.10. Акт Комісії затверджується виконавчим комітетом Нижньосірогозької селищної ради шляхом прийняття відповідного рішення, проєкт якого готується Комісією.

4.11. Один примірник акту залишається в матеріалах справи Комісії, другий вручається або надсилається суб’єкту, відносно якого надійшли матеріали на розгляд Комісії, листами з повідомленням про їх отримання протягом 5 робочих днів від дати затвердження.

 

5. Порядок відшкодування збитків

5.1. Порядок визначення розміру та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам визначається цим Положенням:

5.2. Відшкодуванню підлягають: збитки власників землі і землекористувачів, у тому числі орендарів, включаючи і неодержані доходи за користування земельною ділянкою.

5.3. Збитки відшкодовуються власникам землі і землекористувачам, у тому числі орендарям, підприємствами, установами, організаціями та громадянами, що їх заподіяли, за рахунок власних коштів не пізніше одного місяця після затвердження головою комісії відповідних актів.

5.4. Розміри збитків визначаються у повному обсязі (відповідно до реальної вартості майна на момент заподіяння збитків, проведених витрат на поліпшення якості земель, з урахуванням ринкової або відновної вартості).

5.5. Розмір збитків при використанні земель без оформлення правовстановлюючого документа, що посвідчує право оренди (користування) земельної ділянки, дорівнює сумі, яка могла б надійти до місцевого бюджету у разі, якщо б зазначений договір був укладений між орендарем та орендодавцем, або у разі, якщо був би здійснений розрахунок земельного податку. Розмір збитків нараховується на підставі даних нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Розрахунок неодержаного земельного податку проводиться відділом комунальної власності та  земельних відносин та подається на розгляд комісії.

5.6. Розмір збитків за тимчасове зайняття земельної ділянки без належного оформлення правовстановлюючих документів на право користування земельною ділянкою розраховується за період з моменту прийняття рішення відповідним органом про надання земельної ділянки у користування по перше число останнього місяця перед складанням відповідного акту, з урахуванням вимог ст. 257 Цивільного Кодексу України.

5.7. Розмір збитків при використанні земель без оформлення правовстановлюючого документу, що посвідчує право оренди (користування) земельною ділянкою визначається:

- для землевласників, підприємств, установ та організацій, що належать до державної та комунальної власності, громадських організацій інвалідів України, їх підприємств, установ, організацій, релігійних організацій України – у розмірі земельного податку, визначеного вимогами розділу XIII Податкового кодексу України;

- для інших землекористувачів – у розмірі орендної плати, встановленої рішенням селищної ради для відповідної категорії землекористувачів на момент фактичного використання земельної ділянки.

Розраховується за формулою:

___%*Нго1м2*Sзаг/12 = сума збитків за місяць де:

___% - розмір орендної плати передбачений Податковим кодексом;

Нго1м2 – нормативна грошова оцінка квадратного метра відповідної земельної ділянки;

Sзаг – загальна площа відповідної земельної ділянки яка використовується без правовстановлюючих документів.

5.8.  Якщо користування земельною ділянкою здійснювалось більш ніж один  календарний рік, розмір збитків підлягає індексації відповідно до ст. 289 Податкового  кодексу України.

5.9. У разі, якщо підприємство, установа, організація чи громадянин, стосовно якого проводиться перевірка, частково здійснював плату за землю, що підтверджується листом державної податкової інспекції, розмір збитку визначається як різниця між неодержаною в бюджет та сплаченою сумою.

5.10. Після затвердження акту про визначення збитків власникам землі та землекористувачам, відділ з питань комунальної власності та земельних відносин направляє суб’єктам повідомлення про необхідність відшкодування збитків у добровільному порядку .

5.11 Повідомлення підписується головою, або за його відсутністю секретарем Комісії та надсилається суб’єктам рекомендованим листом із зворотнім повідомленням про отримання або вручається особисто.

5.12. У разі визнання вимог, зазначених у повідомленні та надання згоди добровільного відшкодування збитків, збитки сплачуються на рахунок Нижньосірогозької селищної ради вказаний у повідомленні та на підтвердження чого, до селищної ради надається відповідна  квитанція про сплату.

5.13. Питання, що не врегульовані цим Положенням, вирішуються згідно з чинним законодавством України.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь