Нижньосірогозька селищна територіальна громада
Генічеський район, Херсонська область

До уваги сільгосптоваровиробників

Дата: 23.06.2021 08:52
Кількість переглядів: 301

Фото без описуМетодичні рекомендації шодо організації документального оформления фактів пошкодження (втрати) посівів (урожаю) сільськогосподарських культур

У ході здійснення господарської діяльності, пов’язаної із вирощуванням сільськогосподарських культур, сільгоспвиробники стикаються з негативними факторами - пошкодженням (утратою) посівів (урожаю), які виникають періодично з різною інтенсивністю.

На теперішній час єдині нормативно визначені вимоги до документального оформлення таких фактів відсутні, водночас місцеві аграрії неодноразово звертались до Департаменту розвитку сільського господарства та зрошення Херсонської обласної державної адміністрації щодо надання відповідних роз'яснень.

Департаментом проведено вивчення наявних нормативних актів, отримано консультації фахівців, проаналізовано досвід організації таких робіт у минулі роки та відкриті джерела інформації, що дозволило сформувати методичні рекомендації загального характеру.

По факту загибелі посівів керівник сільськогосподарського підприємства своїм наказом створює спеціальну комісію, яка мас: І) провести обстеження площ загиблих посівів; 2) зробити висновок про розмір завданої непередбачуваною подією шкоди; 3) вирішити, які заходи необхідно вжити для виправлення ситуації (продовжити вирощування, підсіяти/пересіяти, знищити залишки посівів тощо).

До складу зазначеної комісії можуть входити як працівники сільгосппідприємства (агроном, (головний) бухгаліер, бригадир), гак і представники страхової компанії (якщо посіви були застраховані), сільради. ОТІ , на території якої знаходяться відповідні землі, гоню. Також до складу комісії рекомендовано включити:

землевпорядника відповідної сільської ради або сільської об'єднаної територіальної громади, який засвідчить відповідність представлених для обстеження земельних ділянок, їх площ даним Державного земельного кадастру та правовстановлюючих документів на них;

представників наукових установ (організацій), які мають спеціалізацію у сфері рослинництва, що дозволить отримати фахову оцінку факту втрати, причин та можливих рекомендацій щодо подальших дій.

Залучення до складу комісії представників інших організацій, науковців, органів місцевого самоврядування (державної влади) рекомендується здійснювати за їх попередньою згодою.

Комісія створюється на підставі наказу (розпорядження) керівника підприємства.

У наказі зазначається персональний склад комісії, гол я (плота), на яких мас бути проведено обстеження, їх місце розташування (у прив'язні до адміністративних меж певного населеного пункту). Бажано - строки проведення обстеження, складання акту та подання його на затвердження керівнику господарства.

Завдання комісії: провести обстеження, зафіксувати факт загибелі (пошкодження) площ посівів (урожаю), оцінити розмір нанесеної ніколи внаслідок погодних явиш (інших непередбачуваних явищ природного походження), внести пропозиції щодо вживання заходів, спрямованих на усунення наслідків негоди, зокрема про ухвалення рішення щодо списання посівів (урожаю).

Результати роботи комісії оформлюють актом обстеження (довільної форми), який складається не менше ніжу 2-х примірниках (додаток І)

Підписують акт (кожний примірник) - голова та всі члени комісії. Затверджує акт (кожний примірник) - керівник підприємства (або уповноважена на це особа), яким було призначено обстеження.

За результатами роботи комісія робить висновки та/або надає рекомендації.

Як приклад: при незначних пошкодженнях посівів або невеликій площі пошкодження - рекомендувати продовжити їх вирощувати для отримання врожаю; при загибелі більшої частини посівів і неможливеє ( і чи економічній недоцільності їх подальшого вирощування - поле під загиблими посівами переорати та залишити під парами (на полі у поточному сезоні нічого не висівати) або висіяти нову культуру.

Слід звернути увагу:

Акт обстеження встановлює конкретні події і в подальшому всі зафіксовані в такому акті відомості (такі як розмір площі посівів (урожаю), які постраждали внаслідок негоди, ступінь пошкодження посіву, а також ухвалені рішення щодо подальшої їх дилі) можуть слугувати підставою для формування похідних бухгалтерських документів підприємства.

Реквізити акту повинні включати такі дані: найменування підприємства, установи, від імені яких складений документ, назва документа (форми), дата складання, зміст заходів, одиниці виміру (у натуральному та/або вартісному виразі), посади і прізвища осіб, особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь.

Одночасно зі складанням акту слід отримати довідку з регіональної структури Державної Гідрометеорологічної служби України про несприятливі погодні умови (якщо пошкодження / втрата стались саме під впливом таких умов).

* Згідно зі ст.617 ЦКУ підприємство, яке потерпіло через обставини непереборної сили (форс-мажор), звільняється від відповідальності за невиконання зобов’язань за договорами. Тобто, якщо на момент загибелі посівів у сільгосппідприємства вже були укладені договори на постачання продукції, яку планували отримати з цих посівів, то воно звільняється від своїх обов'язків за такими договорами. Але для цього слід оформити Сертифікат про форс-мажорні обставини Торгово-промислової палати України (ТИП).

Засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) та оформлення зазначеного Сертифіката здійснюють під конкретне взяте на себе підприємством зобов’язання (тобто під окремий договір), який зазначається заяві встановленої форми. Крім заяви, на адресу ТПП полається:

  1. довідка обласного центру гідрометеорології за період, протягом якого спостерігались несприятливі погодні умови на певній території, з назвами культур, які постраждали або могли загинути внаслідок таких погодних умов;
  2. акти про загибель або пошкодження сільськогосподарських культур внаслідок несприятливих погодних умов (оригінали);

3)розрахунки прямих збитків;

інші документи державних органів, які підтверджую ь факт загибелі або пошкодження сільськогосподарських культур ( довідка райдержадмінісграції із зазначенням площ, на яких загинули с.г. культури, причин і періоду такої загибелі; протокол обласної/районної комісії Дсржслужби з надзвичайних ситуацій (ДСПС) або Експертний висновок щодо класифікації ситуації, яка склалася на території підприємства. У цьому документі має бути присвоєний відповідний код надзвичайній ситуації природного характеру (через яку відбулася загибель посівів) згідно з Класифікатором надзвичайних ситуацій

4) копії:

довідки про оренду земель (загальна плота і місцезнаходження земель), яку видає виконавчий орган селиіцної/сільської ради, або витяги з Державною реєстру прав на нерухоме майно по кожній ділянці, на якій загинули посіви;

статистичних звітів за формами № 4-сг (річна), 37-сг або 29-сг (річна) - можуть бути звіти, як за поточний рік, так і за попередній;

договорів, за якими неможливо виконати зобов'язання через форс- мажор.

Оформлення Сертифіката про форс-мажор не допоможе уникнути нарахування податкових зобов'язань з ПДВ за придбаними товарами/послугами, які використані для вирощування таких посівів

І Іодаткове зобов'язання з ПДВ згідно з п. 198.5 ст. 198 ІІКУ нараховується лише щодо тих товарів (послуг), які були придбані з ПДВ. Крім того, якщо витрати на вирощування загиблих посівів будуть включені до собівартості інших сільгоспкультур (зокрема, тих, які будуть пересіяні на місці загиблих посівів), то нараховувати ІІДВ за п. 198.5 ст.198 ПКУ щодо таких витрат не потрібно. Адже в цьому випадку неповторювані витрати будуть використані)1 виробництві іншої сільгосппродукції, від якої с.г. підприємство у майбутньому отримає дохід (від майбутнього врожаю). Тобто, ПДВ слід нарахувати лише на повторювані витрати, які були здійснені з І ІДВ.

У разі, якщо поле, на якому загинули посіви, пересівають, то витрати слід розділити на дві групи актом довільної форми.

повторювані витрати - це ті витрати, які необхідно здійснити знову, щоб замість загиблих посівів виростити нові й отримати врожай. До таких витрат, зокрема, належать: вартість насіння, витрати на передпосівний обробіток грунту, сівбу та інші роботи, які виконуються повторно під час пересіву площ під загиблими культурами

неповторювані витрати - цс витрати, повторне здійснення яких не потрібне для того, щоб отримати врожай нової (пересіяної) культури. Це, зокрема, витрати на лущення стерні, вартість добрив і виграти на їх внесення тощо. Такі витрати будуть включені до собівартості пересіяної культури записом

Розрахунок збитків від втрат незібраної сільськогосподарської
продукції

Збитки від втрат незібраної сільськогосподарської продукції (ІІрс) розраховуються на базі показників середньої врожайності основних видів сільськогосподарських культур для різних регіонів України та середнього прогнозованого рівня оптових закупівельних цін на відповідну сільськогосподарську продукцію з урахуванням нездійснених витрат, необхідних для доведення її до товарною виду, за такою формулою:

m і і і і і

Пре = S (S х к х У х Ц - З ),                 (12)

i=l j j ДОД

де S - площа пошкодження і-ї сільськогосподарської культури;

к- середній коефіцієнт пошкодження посівів

с і л ьс ь ко госп одарської кул ьту р и;

У - середня очікувана прогностична урожайність і-ї j сільськогосподарської культури в j-му регіоні; Ц - прогностична середня оптова ціна і-го виду j сільськогосподарської продукції в j-му регіоні на час після збирання врожаю;

і - витрати, необхідні для доведення всього обсягу

З втраченої і-ї сільськогосподарської продукції до товарного вигляду; m - кількість видів втраченої незібраної сільськогосподарської продукції. Розрахунок потребує обов'язкового перерахування після збирання врожаю;

Викладені вище рекомендації мають загальний характер, не є вичерпними та не мають сили нормативно-правовою акту.

За довідками звертатися 422767, 422754


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь